കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി : കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സുവർണാവസരം**

Website കണ്ണൂർ വിമാന താവളം

 

കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി : കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സുവർണാവസരം**    കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (KIAL) നിലവിൽ സൂപ്പർവൈസർ ARFF, ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1, ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. പ്ലസ് 2 പാസായവർക്ക് കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ മൊത്തം 12 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതികൾ 2024 ജൂൺ 20 മുതൽ 2024 ജൂലൈ 10 വരെ ആണ്.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

 

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് (KIAL)
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം: State Govt
– **Recruitment Type**: Temporary Recruitment
തസ്തികയുടെ പേര്: സൂപ്പർവൈസർ ARFF, ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1, ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 12
– **ജോലി സ്ഥലം**: All Over Kerala
– **ജോലിയുടെ ശമ്പളം**: ₹25,000 – ₹42,000
– **അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി**: ഓൺലൈൻ
– **അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി**: 20 ജൂൺ 2024
– **അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി**: 10 ജൂലൈ 2024
– **ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്**: [kannurairport.aero](https://kannurairport.aero/)

 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

– **സൂപ്പർവൈസർ ARFF**: 02 ഒഴിവുകൾ, ശമ്പളം: ₹42,000
– **ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1**: 02 ഒഴിവുകൾ, ശമ്പളം: ₹28,000
– **ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO)**: 08 ഒഴിവുകൾ, ശമ്പളം: ₹25,000

 പ്രായപരിധി

– **സൂപ്പർവൈസർ ARFF**: 45 വയസ്സ്
– **ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1**: 40 വയസ്സ്
– **ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO)**: 35 വയസ്സ്

 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

– **സൂപ്പർവൈസർ ARFF**: പ്ലസ് 2 പാസ്സ്, ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് BTC, സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ്. കുറഞ്ഞത് 7 വർഷത്തെ പരിചയം.
– **ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1**: പ്ലസ് 2 പാസ്സ്, ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് BTC, സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ്. കുറഞ്ഞത് 3-6 വർഷത്തെ പരിചയം.
– **ഫയർ & റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO)**: പ്ലസ് 2 പാസ്സ്, ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് BTC, സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ്. 0-3 വർഷത്തെ പരിചയം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

1. **ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ** [kannurairport.aero](https://kannurairport.aero/) **സന്ദർശിക്കുക**
2. **ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക്** തിരഞ്ഞെടുക്കുക
3. **തസ്തികകളുടെ യോഗ്യതകൾ** പരിശോധിക്കുക
4. **അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ്** ചെയ്യുക
5. **അപേക്ഷ ഫോം പൂർത്തിയാക്കുക**
6. **ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ** സമർപ്പിക്കുക
7. **ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ട്** എടുക്കുക

 ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

– ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
– യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
– ഉപയോഗിക്കുന്ന Mobile No., Email ID എന്നിവ കൃത്യമായി നൽകുക..

 

Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
Official Website Click Here

To apply for this job please visit kannurairport.aero.