കേരള PSC 2024 ജൂണ്‍ മാസത്തെ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു | പ്രധാനപെട്ട പരീക്ഷ ഉള്‍പ്പടെ 110 പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍

  • Full Time
  • Kerala

Website KERALA PSC

Kerala PSC Exam Calendar June 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2024 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.keralapsc.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ച് 110 പരീക്ഷകള്‍ ആണ് 2024 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ Kerala PSC പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. പ്രധാനപെട്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ പരീക്ഷാ കലണ്ടറില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ അപേക്ഷിച്ച പരീക്ഷകള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് താഴെ കൊടുത്ത പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ നോക്കുക

 

2024 ജൂണ്‍ മാസത്തെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകള്‍ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 11/04/2024 വരെ സ്ഥിതീകരണം നല്‍കിയവര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയുക. അത് കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്തികള്‍ സ്ഥികീകരനം കൊടുക്കുക

Organization Kerala Public Service Commission
Category Government Jobs
Notification Name Kerala PSC Exam Calendar June 2024
Starting Date to Submit Confirmation 23/03/2024
Last Date to Submit Confirmation 11/04/2024
Total No. of Exams 110
Official Website www.keralapsc.gov.in

 

 

Calendar March 2024

2024 ജൂണ്‍ മാസത്തെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകള്‍ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 11/04/2024 വരെ സ്ഥിതീകരണം നല്‍കിയവര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയുക. അത് കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്തികള്‍ സ്ഥികീകരനം കൊടുക്കുക

Kerala PSC Exam Calendar June 2024: Check Exam Dates
Exam Date Category Number Exam Name
2024 June 06, Thursday 701/2023 High School Teacher (English)
2024 June 06, Thursday 588/2023 High School Teacher (Hindi)
2024 June 08, Saturday 593/2023 Police Constable (Trainee)
2024 June 11, Tuesday 423/2023 Tradesman – Printing Technology
2024 June 12, Wednesday 546/2023, 604/2023 Agricultural Officer
2024 June 12, Wednesday 717/2023 Assistant Professor In English
2024 June 12, Wednesday 176/2023 Associate Professor/Reader In Anatomy
2024 June 12, Wednesday 171/2023 Associate Professor/Reader In Case Taking And Repertorisation
2024 June 12, Wednesday 091/2023 Assistant Manager
2024 June 13, Thursday 127/2023 Sanitary Chemist
2024 June 14, Friday 169/2023 Associate Professor/Reader In Forensic Medicine And Toxicology
2024 June 14, Friday 172/2023 Associate Professor/Reader In Materia Medica
2024 June 14, Friday 585/2023 Panchakarma Assistant
2024 June 14, Friday 005/2023 Pump Operator
2024 June 15, Saturday 433/2023, 434/2023 Assistant Manager – Commom Preliminary Examination – Stage III
2024 June 15, Saturday 527/2022, 528/2022 Marketing Organizer – Commom Preliminary Examination – Stage III
2024 June 15, Saturday 544/2023 Excise Inspector(Trainee) – Commom Preliminary Examination – Stage III
2024 June 15, Saturday 571/2023 Secretary Local Self Government Institutions- Commom Preliminary Examination – Stage III
2024 June 15, Saturday 572/2023, 573/2023, 574/2023 Sub Inspector Of Police(Trainee) – Commom Preliminary Examination – Stage III
2024 June 15, Saturday 575/2023, 576/2023 Armed Police Sub Inspector(Trainee) – Commom Preliminary Examination – Stage III
2024 June 19, Wednesday 170/2023 Associate Professor/Reader In Obstetrics And Gynaecology
2024 June 19, Wednesday 173/2023 Associate Professor/Reader In Organon Of Medicine And Homoeopathic Philosophy
2024 June 19, Wednesday 449/2023 Non Vocational Teacher Physics (Senior)
2024 June 19, Wednesday 602/2023 Higher Secondary School Teacher Junior- Physics
2024 June 20, Thursday 175/2023 Associate Professor/Reader In Homoeopathic Pharmacy
2024 June 20, Thursday 178/2023 Associate Professor/Reader In Physiology And Biochemistry
2024 June 20, Thursday 009/2023 Laboratory Technician Gr. II(Pharmacy)
2024 June 20, Thursday 038/2023 Assistant Pharmacist
2024 June 20, Thursday 303/2023, 304/2023, 477/2023, 508/2023 Pharmacist Grade II
2024 June 20, Thursday 415/2023 Laboratory Technician (Pharmacy)
2024 June 24, Monday 396/2020, 397/2020 Confidential Assistant GR-II
2024 June 25, Tuesday 177/2023 Associate Professor/Reader In Pathology And Microbiology
2024 June 25, Tuesday 168/2023 Associate Professor/Reader In Practice Of Medicine
2024 June 25, Tuesday 698/2022 Office Attendant Gr II/Messenger/Night Watchman (Main Examination)
2024 June 26, Wednesday 174/2023 Associate Professor/Reader In Surgery
2024 June 26, Wednesday 241/2023 Research Assistant
2024 June 27, Thursday 626/2023 Professor In Anatomy
2024 June 27, Thursday 628/2023 Professor In Obstetrics & Gynaecology
2024 June 27, Thursday 251/2023 Assistant Recordist
2024 June 27, Thursday 436/2023 Recording Assistant
2024 June 28, Friday 444/2023, 597/2023 Part Time High School Teacher (Malayalam)
2024 June 28, Friday 501/2023 High School Teacher (Malayalam)
2024 June 28, Friday 627/2023 Professor In Pathology & Microbiology
2024 June 28, Friday 625/2023 Professor In Surgery
2024 June 28, Friday 437/2022 Mechanical Engineer
2024 June 29, Saturday 248/2023 Police Constable (Mounted Police)
2024 June 29, Saturday 584/2023, 507/2023, 732/2023, 733/2023 Woman Police Constable

 

 

To apply for this job please visit www.keralapsc.gov.in.