ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര്യം 75

ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര്യം 75 ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് തീര്‍ച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 6 വസ്തുതകള്

200 വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയല്‍ ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ അപാരമായ ധൈര്യവും ത്യാഗവും കൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ചരിത്രം ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാന്‍ എടുത്ത ത്യാഗവും പ്രയത്‌നവും ഓര്‍ക്കാന്‍ നാം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വസ്തുതകളും നിസ്സാരകാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് വസ്തുതകള്‍ ഇതാ….. […]

ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര്യം 75 ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് തീര്‍ച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 6 വസ്തുതകള് Read More »