കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ജോലികൾ

കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ജോലികൾ

  • Full Time
  • കണ്ണുർ
  • 25000 മുകളിൽ INR / Year

Website കണ്ണുർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏർപ്പോർട്ട്

കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എപ്പോർട്ടിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്…. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും മറ്റും താഴെ കൊടുത്ത ഡിറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം:…,,,,
**തസ്തിക & ഒഴിവുകൾ:**

 

1. **സൂപ്പർവൈസർ ARFF** – 2 ഒഴിവുകൾ.

2. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1** – 5 ഒഴിവുകൾ.

3. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (എഫ്.ആർ.ഒ)** – 5 ഒഴിവുകൾ.

 

**പ്രായപരിധി:**

 

1. **സൂപ്പർവൈസർ ARFF** – 45 വയസ് വരെ.

2. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1** – 40 വയസ് വരെ.

3. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (എഫ്.ആർ.ഒ)** – 35 വയസ് വരെ.

 

വയസിളവിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം കാണുക.

 

**ശമ്പളം:**

 

1. **സൂപ്പർവൈസർ ARFF** – ₹42,000.

2. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1** – ₹28,000.

3. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (എഫ്.ആർ.ഒ)** – ₹25,000.

 

**യോഗ്യത:**

 

1. **സൂപ്പർവൈസർ ARFF**:

– 12th Pass with BTC from ICAO recognized training centre having a valid Heavy Vehicle License.

– ജൂനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ, CFT സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

 

2. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-1**:

– 12th Pass with BTC from ICAO recognized training centre having a valid Heavy Vehicle License.

– First Aid certificate issued by Indian Red Cross Society or BLS and CPR trained certificate from Indian hospitals or recognized training institutes.

കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ജോലികൾ
Kannur International Airport Job Vacancies

3. **ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (എഫ്.ആർ.ഒ)**:

– 12th Pass with BTC from ICAO recognized training centre having a valid Light Motor Vehicle (LMV) License. Candidates should be able to obtain HMV license within 6 months of appointment.

– First Aid certificate issued by Indian Red Cross Society or BLS and CPR trained certificate from Indian hospitals or recognized training institutes.

 

**അപേക്ഷ:**

 

ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജൂലൈ 10 ന് വൈകീട്ട് 5 മണിവരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാനാവുക. ജോലിയുടെ കാലാവധി, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം കാണുക.

 

**കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:** [www.kannurairport.aero/career](http://www.kannurairport.aero/career)

 

 

Steel industry jobs Kuwait

 

 

ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി – വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍ക്കാലിക ജോലി

To apply for this job please visit www.kannurairport.aero.