indian train simulator Indian train

Indian train നിലമ്പൂർ ഷൊർണ്ണൂർ ട്രെയിൻ യാത്ര..

Nilambur Shornur Indian Train Traveller Journey -നിലമ്പുർ ഷൊർണ്ണൂർ ട്രെയിൻ യാത്രാനുഭവം ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് നിലമ്പുർ ഷൊർണ്ണൂർ യാത്ര. തേക്കിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും അതിമനോഹരമായ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര Indian Train. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നിലമ്പുർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ടിക്കറ്റ് 20 രൂപയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നു.’ ശാന്തമായ അന്തരിഷം. പ്രകൃതി പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് തേക്കുമരങ്ങൾകിടയിലൂടെ ഒരു മനോഹര യാത്ര. ഞാൻ ട്രെയിൻ്റെ സൈഡ് […]

Indian train നിലമ്പൂർ ഷൊർണ്ണൂർ ട്രെയിൻ യാത്ര.. Read More »