Manipuri Wedding Dress

Manipuri Wedding dress മണിപ്പുരി വിവാഹം ആഢംബരത്തിന്റെ ഉത്സവം

  മണിപ്പൂരി വിവാഹം Manipuri Wedding derss ആഢംബരത്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവം.. ഇന്ത്യയിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണിപ്പൂർ … വടക്ക് നാഗാലാൻഡ്, തെക്ക് മിസോറം , കിഴക്ക് മ്യാൻമർ, പടിഞ്ഞാറ് ആസാം എന്നിവയാണ് അതിരുകൾ … ഇംഫാൽ ആണ് മണിപ്പൂരിന്റെ തലസ്ഥാനം … മണിപ്പൂരിന്റെ ഭൂമിയിൽ 92% വും വനനിബിഡമായ പർവ്വത പ്രദേശമാണ്           Manipuri Wedding derss കിഴക്കൻ ഭാരതത്തിന്റെ കാശ്മീർ , മുത്തുകളുടെ നഗരം, ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത്, […]

Manipuri Wedding dress മണിപ്പുരി വിവാഹം ആഢംബരത്തിന്റെ ഉത്സവം Read More »